آراء وحدت رویه

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع سن بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، رایی صادر کرد رای دیوان عدالت اداری با موضوع سن بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور به گزارش وبسایت پیک حق، در این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه دانشگاه...
فهرست