این فایل خلاصه آیین دادرسی مدنی ۱ بر اساس کتاب دکتر عبدالله شمس در قالب ورد بوده که تقدیم علاقمندن می گردد. مقدمه تاریخچه آیین دادرسی مدنی قبل از مشروطیت سازمانی به نام دیوانخانه عدلیه درتهران وجود داشت.رسیدگی دراین دیوانخانه تابع تشریفات واصول ثابت ومدونی نبود.درولایات نیزحکام مطابق نظروفتوی وبعضاً ، ذوق وسليقه شخصی خود...
فهرست