تحلیل فقهی و حقوقی آثار تلقیح مصنوعی به وسیله اجاره رحم کلیدواژگان: تلقیح مصنوعی ، اجاره رحم ، تلقیح ، نسب ، زوج و زوجه ، رحم ، طفل نویسنده: دکتر حسن حیدری چکیده: لقاح مصنوعی یعنی لقاح خارج از رحم،یا تولید انسان بیرون از رحم ،بدون آمیزش مشروع یا نامشروع وهمچنین تولید درون رحمی انسان ،از طریق کاشتن با تلقیح از مسائل نو خواسته ای است...
فهرست