لواط ، قتل ، احصان ، رجم ، تازیانه ، لاضرر با تغییر قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ ماده ی ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی در رابطه با مجازات فاعل لواط (که قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، مجازات وی را به صورت مطلق قتل دانسته بود)  تغییر کرد. در قانون فعلی، قتل فاعل، مشروط به شرط احصان، عنف یا کفر فاعل، و در غیر این صورت...
فهرست